เปิดประวัติ ขุดแนวคิด ต้นกำเนิดของ GC สู่แนวทางการทำธุรกิจอย่างครบวงจร จากยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน อันเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย ที่ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ