จาก ‘แรงบันดาลใจ’ สู่การพัฒนาปิโตรเคมีไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีคุณูปการ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมี ทั้งยังทรงเสด็จเปิดโรงงานโอเลฟินส์แห่งแรก ของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2535