ไทม์ไลน์ ‘อดีต’ สู่ ‘อนาคต’ : อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยที่สอดคล้องกับช่วงเหตุการณ์สำคัญของโลก ประกอบด้วย

สู่พลาสติกนิยม
กำเนิดปิโตรเคมีไทย
รุ่งเรืองเศรษฐกิจไทย
เปิดเสรีปิโตรเคมีไทย
ปิโตรเคมีไทยสู่ก้าวที่ยั่งยืน

จุดกำเนิดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย

วิสัยทัศน์ของบุคคลสำคัญที่มีบทบาทและคุณูปการต่อการสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย